ביבליוגרפיה לפי סדר כרונולוגי

 

מאמרים
 • מאמר 1

  « Glanes dans les manuscrits hébraïques de la Bibliothèque nationale de Paris », dans Revue des Études Juives, CXVIII, 1959-60, p. 131-133. 

 • מאמר 2

  « Un rituel juif de France », dans Bulletin d'Information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, C.N.R.S., n°9, 1960 (1961), p. 65-69.   

 • מאמר 3

  « Un rituel juif de France : le manuscrit hébreu 633 de la Bibliothèque nationale de Paris », dans Revue des Études Juives, CXIX, 1961, p. 7-40.   

 • מאמר 4

  « Un mahzor espagnol du XIIIe siècle avec des prescriptions rituelles en castillan », (en collaboration avec I.S. Revah), dans Revue des Études Juives, CXX, 1961, p. 353-358.   

 • מאמר 5

  « Manuscrits hébraïques de rite français dans les bibliothèques d'Angleterre », dans Bulletin d'Information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, C.N.R.S., n°10, 1961 (1962), p. 57-60.   

 • מאמר 6

  « Les visions divines de Hanokh b. Salomon al-Qostantini », dans Revue des Études Juives, CXXI, 1962, p. 247-354.   

 • מאמר 7

  « Les différentes versions de Liwyat Hen de Levi b. Abraham », dans Revue des Études Juives, CXXII, 1963, p. 163-177.   

 • מאמר 8

  « Un vocabulaire de mots d'emprunt gréco-latins dans un manuscrit hébreu du XIIIe siècle », dans Bulletin d'information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, C.N.R.S., n°12, 1963 (1964), p. 103. 

 • מאמר 9

  « Le manuscrit hébreu n°1408 de la Bibliothèque nationale de Paris », dans Revue des Études Juives, CXXIII, 1964, p. 335-358.   

 • מאמר 10

  « Manuscrits hébraïques de rite français dans les bibliothèques d'Angleterre », dans Bulletin d'Information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, C.N.R.S.,n°13, 1964 (1965), p. 93-94.   

 • מאמר 11

  « Un midrash juif en habit musulman : la vision de Moïse sur le mont Sinaï », dans Revue d'Histoire des Religions, 1965, p. 15-28.   

 • מאמר 12

  Traduction arabe de l'art. 11 par Ahmed Chahlane, publiée à Rabat, 2007.   

 • מאמר 13

  « Le Sefer Arugat ha-Bosem », dans Revue des Études Juives, CXXIV, 1965, p. 353-374.   

 • מאמר 14

  « Le ‘vademecum’ d'un rabbin allemand du XIIIème siècle », dans Miscellanea Mediaevalia, 4, Berlin, 1966, p. 92-98.   

 • מאמר 15

  « Une formule divinatoire latine dans deux manuscrits hébreux », dansRevue des Études Juives, CXXV, 1966, p. 391-394. 

 • מאמר 16

  « Un nouveau manuscrit du Mahzor Vitry », dans Revue des Études Juives, Mémorial Maurice Liber, CXXV, 1966, p. 245-266.   

 • מאמר 17

  « Bibliothèques publiques et privées de France, fonds juifs », dans Revue des Études Juives, CXXVI, 1967, p. 119-123.   

 • מאמר 18

  « Une image vraie de la Kabbale », dans Les nouveaux cahiers, 9, 1967, p. 11-15. 

 • מאמר 19

  « Les pierres précieuses et leur prix au XVème siècle en Italie d'après un manuscrit hébreu », dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1968, p. 1067-1085.   

 • מאמר 20

  « La paléographie hébraïque », dans Actes du IVème Congrès international des Études Juives, volume II, Jérusalem, 1969, p. 173-174.  

 • מאמר 21

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïques médiévale : l'archéologie du codex », dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVème section, 1968/69, p. 331-335.  

 • מאמר 22

  « La théologie ésotérique des mystiques juifs allemands », dans Les nouveaux cahiers, 18,1969, p. 21-26.   

 • מאמר 23

  « La teologica esoterica della mistica ashkenazita », dans La Rassegna mensile di Israël, XXXV, 10, 1969, p. 430-439.   

 • מאמר 24

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : codicologie des manuscrits », dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVème section, 1969/1970, p. 447-450.  

 • מאמר 25 - « פרקי משה למשה נרבוני » , תרביץ, כרך 39, חוברת שלישית, תש״ל, עמ' 287-306.  

 • מאמר 26

  « L'écriture hébraïque médiévale et les méthodes optiques », dans Revue d'Histoire des Textes, tome I, 1971, p. 235-237.  

 • מאמר 27

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : les incunables hébraïques »,dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVème section, 1970/1971, p. 425-432.   

 • מאמר 28

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : les variantes régionales de l'écriture hébraïque », dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, 1971/1972, p. 399-409 plus 32 reproductions.  

 • מאמר 29

  « Moïse de Narbonne et l'astrologie », dans Actes du Vème Congrès international des Études Juives, volume III, Jérusalem, 1972, p. 61-72.   

 • מאמר 30

  « Le Comité de paléographie hébraïque : perspectives d'avenir », dans Actes du Vème Congrès international des Études Juives, volume V, 1972, p. 17-21.

 • מאמר 31

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : les écritures françaises », dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, 1972/1973, p. 393-401. 

 • מאמר 32

  « La fabrication du parchemin d'après les documents hébreux », dans Actes du XIIème Congrès international d'Histoire des Sciences, volume III-IV, Moscou, 1973, p. 195-198. 

 • מאמר 33

  « Les caractères codicologiques des Bibles de Léningrad », dans Scriptorium, 1974, p. 510-514. 

 • מאמר 34

  « Difficultés et problèmes rencontrés lors de la rédaction et de l'impression du premier tome des ‘Manuscrits médiévaux’ et solutions adoptées, dans La paléographie hébraïque médiévale (Colloques internationaux du C.N.R.S., n°547), Paris, 1974, p. 57-62 et planches XII-XXV, XXVII-XXXIII. 

 • מאמר 35

  « L'étude du tracé de l'écriture», dans Les techniques de laboratoire  dans l'étude des manuscrits (Colloques internationaux du C.N.R.S., n°548), Paris, 1974, p. 17-24.   

 • » - מאמר 36  שטר שידוכין בצרפת מן המאה הי"ד «, תרביץ, כרך 43, תשל"ד, עמ' 204-199. 

 • מאמר 37

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : les écritures hébraïques en France »,dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVème section,1973/1974, p. 441-449. 

 • מאמר 38

  « Deux philosophes juifs répondent à Abner de Burgos à propos du libre arbitre humain et de l'omniscience divine », dans Mélanges André Neher, (Adrien Maisonneuve) Paris, 1975, p. 87-94.   

 • מאמר 39

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : un fragment de livre de prières du XIIème siècle »,dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, 1974/1975, p. 559-574 plus 3 planches hors-texte. 

 • מאמר 40 - « מראות אלוהים לחנוך בן שלמה אלקונסטנטיני », אשל באר שבע, א', תשל"ו, עמ' 199-120.  

 • מאמר 41

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : description et comparaison des lettres de l'écriture manuscrite »,dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVème section, 1975/1976, p. 571-580 plus 5 planches hors texte. 

 • מאמר 42

  « Le livre Rouah Hen », dans Actes du VIème Congrès international des Études Juives, volume III, Jérusalem, 1977, p. 117-123.   

 • מאמר 43

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : manuscrits et incunables », dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVème section, 1976/1977, p. 553-555. 

 • מאמר 44 - « לימוד מעשה בראשית במשנתו של הרמב"ם ובמשנת תלמידיו », הגות ומקרא, משרד החינוך והתרבות - המחלקה לתרבות תורנית ירושלים, תשל"ז, ע' 5-11.    

 • מאמר 45

  « Juda b. Salomon ha-Cohen, philosophe, astronome et peut-être kabbaliste de la première moitié du XIIIème siècle », dans Italia, I, 2, 1978, p. 39-61.   

 • מאמר 46

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : le ductus des écritures du IIème au VIIIème siècle », dans Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVe section, 1977/1978, p. 615-628 plus 2 dépliants hors-texte. 

 • מאמר 47

  « La pensée philosophique de Moïse Ibn Tibbon », dans Revue des Études Juives, CXXXVIII, 1979, p. 505-515.   

 • מאמר 48

  « Rapport sur les conférences de paléographie hébraïque médiévale : l’écriture de quatre papyrus », dansAnnuaire de l'École Pratique des Hautes Études, IVe section, 1978/1979, p. 526-528 plus 9 planches. 

 • מאמר 49

  « La kabbale d'après Juda b. Salomon ha-Cohen », dans Hommage à Georges Vajda, éd. G. Nahon et Ch. Touati, (Peeters) Louvain, 1980, p. 57-67.   

 • מאמר 50

  « Manuscrits hébreux, paléographie hébraïque », dans Revue des Études Juives, CXXXIX, 1980, p. 57-67. 

 • מאמר 51

  avec Michèle Dukan, « Une brique mystérieuse », dans Genova, XXVIII, 1980, p. 91-95.                             

 • מאמר 52

  « La pensée philosophique d'Ephraïm al-Naqawa », dans Da'at, V, 1980, p. 5-21.   

 • מאמר 53- « מכתב על חידוש העולם מאת שמריה בן אלי אאקריטי », אשל באר שבע ב', תש"ם, עמ' 227-199.   

 • מאמר 54

  avec R. Hinzelin, « Médecine et paléographie », dans Courrier du C.N.R.S., n°39, janvier 1981, p. 29-32.   

 • מאמר 55

  « Écriture sur pierre et écriture sur parchemin, les Juifs de Paris au XIIIe siècle », dans Revue du Louvre, oct. 1983, n°4, p. 249-254. 

 • מאמר 56 - בשיתוף עם עדנה אנגל,« המתודולוגיה של השוואת כתיבות ונסיון לאפיון יחסים גאומטריים בכתיבה », דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, 1982, עמ' 81-77.  

 • מאמר 57

  « Unique codex provides vital clues », dans Genizah Fragments, the Newsletter of Cambridge University's Taylor-Schechter Genizah Research Unit, april 1983, p. 3-4.  

 • מאמר 58

  « Édition des textes philosophiques médiévaux, questions de méthodologie », dans Da'at, 10, 1983, p. 1-13.   

 • מאמר 59

  « Les fragments Shapira » , dans Revue des Études Juives, CXLIII, 1984, p. 95-111. 

 • מאמר 60

  avec Michèle Dukan et Monique Zerdoun, « Une inscription hébraïque sur amphore trouvée à Ravenne », dans Revue des Études Juives, CXLIII, 1984, p. 287-303. 

 • מאמר 61

  « Le livre hébreu dans les premiers siècles de notre ère : le témoignage des textes », dans Calames et Cahiers, Mélanges de codicologie et paléographie offerts à L. Gilissen, éd. J. Lemaire et E. Van Balberghe, Bruxelles, 1985, p. 169-176.

  Repris dans Les débuts du codex, éd. A. Blanchard, Bibliologia 9, (Brepols) Turnhout, 1989,p. 115-124.  

 • מאמר 62

  avec P. Caudelier, « Un contrat de mariage juif au Vème siècle », dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comptes-rendus des séances de l'année 1985, avril-juin, p. 348-360..   

 • מאמר 63

  « La paléographie médiévale », dans Gazette du livre médiéval, n°7, automne 1985, p. 11-14.  

 • מאמר 64

  « Les philosophes juifs d'Espagne au Moyen Âge et leurs rapports avec la philosophie arabe et chrétienne », dans L'Espagne et la pensée juive, Colloque C.N.R.S. Bibliothèque espagnole, 26 novembre 1984, dans Revue des Études Juives, XCLIV, 1985, p. 36-56.   

 • מאמר 65

  « Les pierres ont leur langage »,dans Les nouveaux cahiers, 87, 1986-1987, p. 41-42.  

 • מאמר 66

  « Gersonide », Chapitre XI de Philosophes médiévaux des XIIIe et XIVe siècles, dir. R. Imbach et M.-H. Méléard, (10/18, série Bibliothéque médiévale) Paris, 1985, p. 307-334.   

 • מאמר 67

  « Sur deux fragments de la Gueniza », dans Les nouveaux cahiers, 86, 1986, p. 62-66.  

 • מאמר 68

  « Les idées politiques de Nissim de Marseille », dans Revue des Études Juives, CXLV, 1986, p. 257-261.   

 • מאמר 69

  « Les moyens d'investigation scientifiques et les manuscrits hébreux du Moyen Âge », dans Scriptorium, XL, 1986, 1, p. 278-296.  

 • מאמר 70

  « La lettre et l'espace », dans Interpréter, Cahiers de psychologie de l'art et de la culture, n°12, hiver 1986-1987, p. 65-85.   

 • מאמר 71

  « Maïmonide, leader politique », dans Colloque U.N.E.S.C.O. : Maïmonide, (Eres) Paris, 1986, p. 101-113.   

 • מאמר 72

  « Les manuscrits en caractères hébraïques, réalités d'hier et histoire d'aujourd'hui », dans Scrittura e Civilità, 10, 1986, p. 239-288.  

 • מאמר 73

  « La morphologie humaine et la direction des écritures », dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comptes-rendus des séances de l'année 1987, janvier-mars, p. 7-56.   

 • מאמר 74

  « Philosophie juive », dans Bulletin de la société internationale de philosophie médiévale, 29, 1987, p. 65-70.   

 • מאמר 75

  « The Material Conditions of the Lateralization of the Ductus », dans The Alphabet and the Brain, éd. D. de Kerkhove et C. J. Lumsden (Springer-Verlag) Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo, 1988, p. 173-201.   

 • מאמר 76

  « Du rouleau au codex », dans Le Livre au Moyen Âge, dir. J. Glénisson , (C.N.R.S.) Paris, 1988, p. 14-21. 

 • מאמר 77

  « Le parchemin », dans Le Livre au Moyen Âge, dir. J. Glénisson , (C.N.R.S.) Paris, 1988, p. 22-23. 

 • מאמר 78

  « Le papier », dans Le Livre au Moyen Âge, dir. J. Glénisson , (C.N.R.S.) Paris, 1988, p. 32-33. 

 • מאמר 79

  avec M. Dukan, « Les scribes hébreux », dans Le Livre au Moyen Âge, dir. J. Glénisson , (C.N.R.S.) Paris, 1988, p. 56-33. 

 • מאמר 80

  « Le manuscrit dans les communautés hébraïques », dans Le Livre au Moyen Âge, dir. J. Glénisson , (C.N.R.S.) Paris, 1988, p. 138-143. 

 • מאמר 81

  « La composition et l'édition des textes philosophiques juifs au Moyen Âge : quelques exemples », dans Bulletin de philosophie médiévale, 30, 1988, p. 224-232.   

 • מאמר 82

  « L'oral et l'écrit, le livre », dans Préfaces, 11, 1989, p. 76-79.

 • מאמר 83

  « Paléographie hébraïque et paléographie samaritaine », dans Études samaritaines, Pentateuque et Targum, Exégèse et Philosophie, Chroniques, éd. J.-P. Rotschild et G.D. Sixdenier (Peeters) Louvain/Paris, 1988, p. 45-55. 

 • אמר 84

  « Les traducteurs juifs à la cour des Rois de Sicile et de Naples », dans Traduction et traducteurs au Moyen Âge, éd. G. Contamine. Actes du Colloque international du C.N.R.S. / I.R.H.T., 26-28 mai 1986, (C.N.R.S.), Paris, 1989, p. 169-191.   

 • מאמר 85

  « Le codex de bois », dans Les débuts du codex, éd. A. Blanchard, Bibliologia 9, (Brepols) Turnhout, 1989, p. 37-40.   

 • מאמר 86

  « Le livre hébreu en Palestine », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990, p. 24-29.  

 • מאמר 87

  « La bible hébraïque : le rouleau d'Isaïe », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990, p. 56-59.  

 • מאמר 88

  « La bible hébraïque médiévale : le codex le plus ancien », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990, p. 90-94.  

 • מאמר 89

  « Une bible rochelaise », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990, p. 95-99.  

 • מאמר 90

  « Le plus beau manuscrit hébreu écrit en France », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990,  p. 100-104.  

 • מאמר 91

  « Le premier Talmud complet », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990,  p. 184-187. 

 • מאמר 92

  « Euclide », dans Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, dir. H.-J. Martin et J. Vezin (Cercle de la Librairie, Promodis) Paris, 1990, p. 189-191.  

 • מאמר 93 - « רעיונות פוליטיים של ניסים בן משה ממרסיי », מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ט',ספר היובל לשלמה פינס, חלק ב', ירושלים, תש"ן, ע' 53-76.

 • מאמר 94

  « La philosophie et la science selon les philosophes juifs du Moyen Âge », dans Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy, Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.), vol. I, éd. M. Asztalos, J.E. Murdoch, I. Niiniluoto, Acta Philosophica Fennica, vol. 48, Helsinki, 1990, p. 250-261.   

 • מאמר 95

  « Introduction », dans L'écriture : le cerveau, l'oeil et la main, éd. C. Sirat, J. Irigoin et E. Poulle, Bibliologia 10, (Brepols) Turnhout, 1990, p. 3-19.   

 • מאמר 96

  avec T.S. Vinh, « Écritures contrôlées et écritures personnelles : un modèle de l'activité graphémique basé sur l'expérience paléographique », dans L'écriture : le cerveau, l'oeil et la main, éd. C. Sirat, J. Irigoin et E. Poulle, Bibliologia 10, (Brepols) Turnhout, 1990p. 155-193.   

 • מאמר 97

  « Les femmes juives et l'écriture au Moyen Âge », dans Les nouveaux cahiers, n°101, été 1990, p. 14-23.   

 • מאמר 98

  « L'hébreu, la Bible », dans l'Atlas des Littératures, (Encyclopaedia Universalis) Paris, 1990, p. 138-139. 

 • מאמר 99

  « Le livre hébreu en France au Moyen Âge », dans Michael, The Diaspora Research Institute, vol. XII, 1991, p. 299-336. 

 • מאמר 100

  « An Expert Vision System for Analysis of Hebrew Characters and Authentification of Manuscripts », Laurence Likforman-Sulem, H. Maître et C. Sirat, in Pattern Recognition, vol. 24, n°2, 1991, p. 121-137.   

 • מאמר 101

  « Une liste de manuscrits préliminaire à une nouvelle édition du Dalalat al-Hayryn », dans Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, tome LVIII, 1991, p. 9-29. Repris dans Maimonidean Studies, éd. A. Hyman, vol. 4, (Yeshiva U. P.) New York, 2000, p. 109-133.   

 • מאמר 102

  « Scrivere per diletto » (trad. ital. de D. Nebbiai), dans Giuseppe Zevola : Piaceri di noia, (Leonardo) Milano, 1991, p. 19-32.   

 • מאמר 103

  « Les rouleaux bibliques, de Qumran au Moyen Âge : du livre au Sefer Tora, de l'oreille à l'oeil », dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comptes-rendus des séances de l'année 1991, avril-juin, p. 417-432. 

 • מאמר 104

  « La tradition manuscrite des Guerres du Seigneur », dans Gersonide en son temps, éd. G. Dahan (Peeters) Louvain, 1991, p. 301-328.   

 • מאמר 105

  « Les avatars de la reproduction », dans Recherche et Histoire des Textes : Filmothèques, photothèques et techniques nouvelles, Colloque international de l'I.R.H.T./ C.N.R.S., 23-25 novembre 1987, (Le Léopard d'or) Paris, 1992, p. 237-240. 

 • מאמר 106

  « Les papyrus en caractères hébraïques », dans Proceedings of the XIX International Congress of Papyrology, Cairo, 2-9 September 1989, éd. A.H.S. El-Mossalamy, Cairo, 1992, vol. II, p. 527-531   

 • מאמר 107

  « Genesis discovery », dansGenizah Fragments n°23, april 1992, p. 2 et « Earliest known Sefer Torah » , Ibid. n°24, octobre 1992, p. 3.  

 • מאמר 108

  « The Jews », dans Perceptions of the Ancient Greeks, éd. K.J. Dover (Blackwell) Oxford, 1992, p. 54-78.   

 • מאמר 109

  « Les éditions critiques : un mythe », dans Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médiévaux, éd. J. Hamesse, (F. I. D. E. M.) Louvain-la-Neuve, 1992, p. 159-170.   

 • מאמר 110

  « Les tablettes à écrire dans le monde juif », dans Les tablettes à écrire de l'Antiquité à l'Époque moderne, éd. E. Lalou, Bibliologia 12, (Brepols) Turnhout, 1992, p. 53-59. 

 • מאמר 111

  « Les communautés juives », dans Sources d'histoire médiévale, sous la direction de G. Brunel et E. Lalou, (Larousse) Paris, 1992, p. 665-678.   

 • מאמר 112

  « Lo spazio letterario ebreo nel medioevo : la creazione dei testi », dans Lo Spazio letterario del medioevo. 1. Il medioevo latino. vol 1. La produzione del testo, dir. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menesto, (Salerno) Roma, 1993, p. 269-290.   

 • מאמר 113

  « Orality / literacy, language and alphabets. Example of the Jewish people », dans Proceedings of the Workshop on Orality versus Literacy, Concepts, Methods, Data. Siena Italy 24-26 septembre 1992, éd. Cl. Pontecorvo et Cl. Blanche-Benveniste, European Science Foundation, janvier 1993, p. 49-88.   

 • מאמר 114

  « Par l'oreille et par l'oeil : la Bible hébraïque et les livres qui la portent », dans The Franck Talmage Memorial Volume, éd. B. Walfish, (Haifa U. P., U. P. of New England in association with Brandeis U. P.) Haifa, 1993, vol. 1, p. 233-249. 

 • מאמר 115

  « Il reimpiego dei materiali dei libri ebraici », trad. M. Perani, dans Vita et cultura ebraica nello Stato Estense, Atti del 1° Convegno internazionale di Studi Nonantola. 15-16-17 maggio 1992, ed. E. Fregni e M. Perani, Archivio Storico Nonantolano 2, (Fattoardarte) Nonantola, 1993, p. 37-47.  

 • מאמר 116

  « Les bases de la communication : édition et circulation des textes manuscrits dans le monde juif »,dans La société juive à travers l'histoire, dir. S. Trigano, (Fayard) Paris, 1993, tome IV, p. 199-229 et notes p. 653-658. 

 • מאמר 117

  avec Monique Zerdoun, « La description des matériaux des manuscrits hébreux : vingt-cinq ans d'expérience », dans Ancient and Medieval Book Materials and Techniques, éd. M. Maniaci, P.F. Munafo, Studi e Testi 357-358, Cité du Vatican, 1993, p. 333-353. 

 • מאמר 118- בשיתוף עם יעל צירלין,» להשלמת הכליל– חומש סנטפ טרסבורג «, קרית ספר, כרך סד, חוברת א', תשנ"ב-תשנ"ג, עמ' 313-305. 

 • מאמר 119

  « Handwriting and the writing hand », in Writing Systems and Cognition. Perspectives from Psychology, Physiology, Linguistics and Semiotics, éd. W.C. Watt, (Kluwer) Dordrecht, Boston, London, 1994, p. 375-460.   

 • מאמר 120

  « 10 June 1386. Hannah bat Menahem Zion finished her copy of the Sefer Mitzwot Qatan », dans Bibliotheca Rosenthaliana Treasures of Jewish Booklore, éd. A. K. Offenberg, E. G. L. Schrijver and F.J. Hoogewoud (Amsterdam U. P.) Amsterdam, 1994, p. 6-7.   

 • מאמר 121

  « Quelques réflexions sur l'écriture et la paléographie », dansGazette du livre médiéval, 24, 1994, p. 25-29. 

 • מאמר 122

  « La filosofia ebraica alla corte di Frederico II », dans Frederico II e le scienze, (Sellerio) Palermo, 1995, p. 185-197.   

 • מאמר 123

  « Deux mots de philosophie juive au destin divergent », dans Vocabulary of Teaching and Research between Middle Ages and Renaissance, éd. O. Weijers, (Brepols) Turnhout, 1995, p. 236-251.   

 • מאמר 124

  avec Michèle Dukan et Ada Yardeni, « Rouleaux de la Tora antérieurs à l'an mille », dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comptes-rendus des séances de l'année 1994 (1995), p. 861-887. 

 • מאמר  125-  בשיתוף עם עדה ירדני, « הודעה על גילוי שרידים של שש מגילות תורה קדומות לשנת אלף », אסופת קרית ספר, ירושלים, 2000, עמ' 110-105 (קיצור של מאמר 124). 

 • מאמר 126

  « Les idées politiques des philosophes juifs du Moyen Âge », dans Les philosophies morales et politiques du Moyen Âge, actes du IXe Congrès international de Philosophie médiévale, Ottawa, du 17 au 22 août 1992, éd. C. Bazan, E. Andujar, L.G. Sbrocchi, (Legas) New York / Ottawa / Toronto, 1996, p. 289-318.   

 • מאמר 127

  « La IVe section de l'École Pratique des Hautes Études et les enseignements des matières hébraïques et juives », dans Les études juives en France, hier et aujourd'hui, Hommage à R.-S. Sirat, Yod, n°1-2, Nouvelle série, 1995-1996, p. 105-117.   

 • מאמר 128

  « Les bibles hébraïques de l’Archivio comunale de Modène » Préface à I Frammenti ebraici di Modena. Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia, volume CX, Inventario e catalogo redatti da M. Perani et S. Campanini, (Leo L. Olschki) Firenze, 1997, p. 11-14. 

 • מאמר 129

  « Le Talmud, le texte et les livres », dans Le livre et l'historien, études offertes en l'honneur du Professeur Henri-Jean Martin, réunies par F. Barbier, A. Parent-Charon, F. Dupuigrenet Desroussilles, Cl. Jolly, D. Varry, (Droz) Genève, 1997, p. 47-67. 

 • מאמר 130

  « L'enseignement des disciplines dans le monde hébreu », dans L'enseignement des disciplines à la Faculté des arts (Paris-Oxford, XIIIe-XIVe siècles), éd. O. Weijers et L. Holtz, (Brepols) Turnhout, 1997, p. 495-509.   

 • מאמר 131

  « Orality / Literacy, Languages and Alphabets. Examples from Jewish cultures », dans Writing Development, éd. Cl. Pontecorvo. Studies in Written Language and Literacy. 6, (John Benjamins), Amsterdam / Philadelphia, 1997, p. 101-115. This paper is a summary of paper 113.

 • מאמר 132

  « Le livre hébreu : rencontre de la tradition juive et de l'esthétique française », dans Rashi et la culture juive en France du Nord au Moyen Âge, éd. G. Dahan, G. Nahon, E. Nicolas, (Peeters) Paris/Louvain, 1997, p. 243-259. 

 • מאמר 133

  avec Michèle Dukan, « Les codex de la Bible hébraïque en pays d'Islam jusqu'à 1200 : formes et formats », dans Scribes et manuscrits du Moyen Orient, dir. F. Deroche et F. Richard (B. n. F.) Paris, 1997, p. 35-56. 

 • מאמר 134

  « Pour quelle raison trouve-t-on au Moyen Âge des quinions et des quaternions ? Une tentative d'explication », dans Recherches de codicologie comparée. La composition du codex au Moyen Âge en Orient et en Occident, éd. Ph. Hoffmann, (Ecole normale supérieure) Paris, 1998, p. 131-135.   

 • מאמר 135

  « Les lettres hébraïques, leur existence idéale et matérielle », dans Perspectives on Jewish Thought and Mysticism, éd. A.L. Ivry, E.R. Wolfson, A. Arkush, (Harwood), Australia…..Thailand), 1998, p. 237-256. 

 • מאמר 136

  « La trace graphique, le geste et la personne », dans Propriétés de l'écriture, éd. J.-G. Lapacherie, (Université de Pau), Pau, 1998, p. 19-27.   

 • מאמר 137

  Chapter « Jewish Philosophy », in The Routledge History of Mediaeval Philosophy in the Middle Ages, traduction et édition J. Marenbon, (Routledge) London / New York, 1998, pp. 65-95.   

 • מאמר  138

  « Should we stop teaching Maimonides ? », in Paradigms in Jewish Philosophy, éd. R. Jospe, (Associated University Presses) Cranberry / London / Canada, 1997, p. 136-144.   

 • מאמר 139

  « Les sciences juives et la IVe section de l'École Pratique des Hautes Études », dans Conférence d'ouverture de M. Jean-Pierre Rothschild, Directeur d'études de langue et littérature hébraïques dans l'Occident médiéval et moderne, Paris, 1998, p. 47-62.    

 • מאמר 140

  « Notes sur la circulation des livres entre Juifs et Chrétiens au Moyen Âge », dans Du copiste au collectionneur, Mélanges d'histoire des textes et des bibliothèques en l'honneur d'André Vernet, Bibliologia 18, (Brepols) Turnhout, 1998, pp. 383-400. 

 • מאמר 141

  « Les manuscrits du Talmud en France du Nord au XIIIe siècle », dans Le brûlement du Talmud à Paris 1242-1244, éd. G. Dahan (Le Cerf) Paris 1999, p. 121-139. 

 • מאמר 142

  « À la cour de Frédéric II Hohenstaufen : une controverse philosophique entre Juda ha-Cohen et un sage chrétien », dans Italia, vol. XIII-XV, In memory of Giuseppe Sermoneta, éd. R. Bonfil, M. Silvera, F. Parente, L. Cuomo et A Rathans, 2001, p. 210-223.   

 • מאמר 143

  « Pourquoi écrit-on de gauche à droite ou de droite à gauche », dans Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sciences, (Bayard), Paris, 2001, p. 47- 49.   

 • מאמר 144

  « Biblical Commentaries and Christian Influence, the Case of Gersonides », dans Hebrew Scholarship and the Medieval World, éd. N. de Lange, (Cambridge U. P.), Cambridge, 2001, p. 210-223. . http://www.cambridge.org/   

 • מאמר 145

  « Charles Touati et l’histoire de la philosophie médiévale », dans Torah et sciences : perspectives historiques et théoriques, Études offertes à Charles Touati, éd. G. Freudenthal, J-P. Rothschild, G. Dahan, (Peeters) Paris-Louvain-Sterling (Virginia), 2001, p. 19-25.   

 • מאמר 146

  « Les manuscrits médiévaux en caractères hébraïques, témoins de la culture juive », dans Les trois révolutions du livre, Catalogue de l’exposition du musée des Arts et Métiers, dir. A. Mercier, Paris, 2002, p. 101-108.

 • מאמר 147

  « Le monument juif d’époque romane de Rouen : ce que nous enseignent les graffiti », dans Yuval, vol. VII. Studies in Honour of Israel Adler, éd. E. Schleifer and E. Seroussi, Jérusalem, 2002, p.385-396.   

 • מאמר 148

  « Avant-propos », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 7-8.  

 • מאמר 149

  « Prologue », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 9-18.

 • מאמר 150

  « Le cursus des études et le cadre institutionnel et intellectuel chez les Juifs », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 18-27.

 • מאמר 151

  avec Olga Weijers, « Les genres littéraires des textes hébreux ou traduits de l'arabe et ceux des textes latins », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 32-39.

 • מאמר 152

  « Un recueil de questions », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 149-157.

 • מאמר 153

  « La structure d'une question », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 170-180.

 • מאמר 154

  « La méthode d'exégèse et une brève analyse de l'exégèse de deux péricopes de la Torah », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 215- 259.

 • מאמר 155

  « Méthode de travail et liberté de penser », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 287-291.

 • מאמר 156

  avec Sara Klein-Braslavy, « Gersonide, homme de son temps », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques, éd. C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers  avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 317-324.

 • מאמר 157

  « Traduction de l'introduction au commentaire sur la Torah », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 340-353.   

 • מאמר 158

  « Traduction de l'introduction au commentaire sur l'Ecclésiaste », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 354-356.   

 • מאמר 159

  « En vision globale : les juifs médiévaux et les livres latins », dans La tradition vive. Mélanges d'histoire des textes en l'honneur de Louis Holtz, réunis par P. Lardet, Bibliologia 20, (Brepols) Turnhout, p. 15-20 et 4 planches. 

 • מאמר 160

  « Les déraisons des Aggadot du Talmud et leur explication rationnelle : Le Sefer Péa et la Rhétorique d’Aristote », dans Bulletin de Philosophie médiévale, vol. 47, 2005, p.69-86.   

 • מאמר 161

  with Marc Geoffroy : « The Modena Manuscript and the Teaching of Philosophy in Fourteenth and Fifteenth Century Spain », in Study and Knowledge in Jewish Thought, éd. H. Kreisel, (Ben-Gurion U. P. of the Negev) Beer-Sheva, 2006, p.185-202.   

 • מאמר 162

  en collaboration avec G. Hilty : « Le judéo-portugais, une langue marginalisée ? » , dans De Marginales y Silencios; Homenaje A Martin Lienhard, éd. A. Clerici et Mendes Marillia, Madrid 2006, p. 96-116.   

 • מאמר 163

  « Looking at Latin Books, Understanding Latin Texts. Different Attitudes in Different Jewish Communities », dans Hebrew to Latin Latin to Hebrew. The mirroring of Two Cultures in the Age of Humanism, ed. G. Busi, Berlin Studies in Judaism 1, (Nino Aragno) Milano, 2006, p.7-22.  

 • מאמר 164

  « New Catalogues for Medieval Manuscripts ? », in Studies in Hebrew Literature and Jewish Culture Presented to Albert van der Heide on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, Amsterdam Studies in Jewish Thought, (Springer) Dordrecht, 2007, p. 21- 30.

 • מאמר 165

  « Cataloguer les manuscrits hébreux du Moyen Âge », dans Gazette du livre médiéval, 50, Printemps 2007, p. 14-26.   

 • מאמר 166

  « Les citations du Grand Commentaire d’Averroès au De Anima d’Aristote dans Les Croyances des Philosophes de Shem-Tov Ibn Falaquera », dans Averroès et les averroïsmes juif et latin, Actes du Colloque international (Paris 16-18 juin 2005), éd. J.-B. Brenet (Brepols) Turnhout, 2007, p. 249-255.   

 • מאמר 167  

   « Hommage à Jean Irigoin », Scripta, 1, 2008, p. 9-11.    

 • מאמר 168

  avec François Déroche, Uri Ehrlich et Ada Yardeni, « Vingt manuscrits (hébreux, grec, latin-grec, grec-arabe, arabes) pour un seul palimpseste », dans Scripta, 1, 2008, p. 145-156.  

 • מאמר 169

  avec Olga Weijers, « Droit et logique : Gersonide et les juristes chrétiens », dans Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 75, 2008, p.7- 41. http://www.cairn.info/   

 • מאמר 170

  avec Marc Geoffroy, « La version arabo-hébraïque médiévale du Grand Commentaire d’Averroès sur le De anima d’Aristote et Shem Tov b. Joseph b. Shem Tov », Florilegium mediaevale, Études offertes à Jacqueline Hamesse à l’occasion de son éméritat, éd. J. Meirinhos et Olga Weijers, (F.I.D.E.M.) Louvain-la-neuve, 2009,

  p. 541- 561.   

 • מאמר 171

  « Gershom Scholem, ricordi paleografice », trad. par S. Campanini, dans Materia Judaica, XIV/1-2, 2009, p. 493-498.    

 • מאמר 172

   « Hommage à Georges Vajda. Georges Vajda et l’histoire de la philosophie juive » הרצאה שהוקלטה ע"י אקדם ב-2008   

 • מאמר 173

  « Elie del Medigo, averroiste envers et contre tous », dans : Portraits de maîtres offerts à Olga Weijers, éd. C. Angotti, M. Brînzei, M. Teeuwen, F. I. D. E. M., Porto 2012, p. 127-140.   

 • מאמר 174

   « Gustave Guillaume et Denise Sadek-Khalil : la philosophie du langage », dans Rééducation orthophonique, Denise Sadek-Khalil et son oeuvre – Hommages et témoignages, N o 258, juin 2014.     

 • מאמר 175

  « Women and Jewish Medieval Philosophy »   ,פורסם כאן לראשונה.

 •  מאמר 176- « הרלב"ג, הסכולסטיקה ופירוש המקרא », (עם תקציר באנגלית), פורסם כאן לראשונה. 

 • מאמר 177

   « Hommage à Gershom Scholem - Souvenirs paléographiques » ,פורסם כאן לראשונה. 
      

 • מאמר 178 - « כיווני כתיבת האלפבית והסברם », פורסם כאן לראשונה 

      

 • מאמר 179 - « בראיה גלובלית : יהודי ימי הביניים והספרים הלטיניים », פורסם כאן לראשונה. 

   
      

 • מאמר 180 

   Les textes et les livres - Introduction aux manuscrits hébreux du Moyen Âge«  », פורסם כאן לראשונה.  

   

   
      

 •  מאמר 181

  « Studia of Philosophy as Scribal Centers in Fifteenth-Century Iberia », dans The Late Medieval Hebrew Book in the Western Mediterranean, Hebrew Manuscripts and Incunabula in Context, éd. Javier del Barco, Brill, Leiden - Boston, 2015, p. 46-69.  

   
      

   

 •  מאמר 182

  « Les livres des juifs de France du nord au siècle de Louis IX », dans Saint Louis et les juifs : Politique et idéologie sous le règne de Louis IX, éd. Paul Salmona et Juliette Sibon, Editions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris 2015, p. 43-52.    

      

   

 • מאמר 183

  « Le Comité de paléographie hébraïque. Cinquante ans d'activité », Le carnet de l’IRHT, 2016.       

   

   

   
      

 •  מאמר 184

  « Les manuscrits liturgiques des juifs en France médiévale », dans Revue des études juives, 174 (3-4), juillet-décembre 2015, pp. 325-357.    

 •  מאמר 185

  « Entering the Field of Philosophy: Provence, Mid-Fourteenth Century », in Jewish Education from Antiquity to Middle Ages, Studies in Honour of Philip S. Alexander, ed. George J. Broohe and Renate Smithuis, Brill, Leiden - Boston, 2017, p. 398-411.    

   
      

   

הוצאות לאור
 • הוצאה לאור 1

  La paléographie hébraïque médiévale. Actes du Colloque international du C.N.R.S., organisé à Paris en 1974 par J. Glénisson et C. Sirat, (C.N.R.S.) Paris, 1974, 176 pages et 136 planches. 

 • הוצאה לאור 2

  L'Écriture : le cerveau, l'oeil et la main, avec J. Irigoin et E. Poulle. Actes du Colloque international du C.N.R.S. organisé à Paris en 1988 par l'I.R.H.T. et C. Sirat, J. Irigoin et E. Poulle, Bibliologia 10, (Brepols) Turnhout, 1990, 422 pages. www.brepols.net 

 • הוצאה לאור 3

  Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, Études de philosophie médiévale LXXXVI, (Vrin) Paris, 2003. http://vrin.fr   

ספרים
 • ספר 1

  Les théories des visions surnaturelles dans la pensée juive au Moyen Âge. Études sur le judaïsme médiéval, tome I (Brill) Leiden, 1969, 207 pages.  

 • ספר 2

  Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de date jusqu'à 1540. Tome I. Bibliothèques de France et d'Israël. Manuscrits de grand format, avec M. Beit-Arié et la collaboration de M. Glatzer, A. Lipszyc, L. Shalem, Y. Yoël, M. de Pas, C. Kivenko ; relevé des notes latines et description des reliures par A. Genevois et D. Gid. (C.N.R.S. et Académie des Sciences et des Lettres d'Israël) Jérusalem-Paris, 1972, vol. 1, notices, 429 pages ; vol. 2, 212 planches. http://www.cnrseditions.fr/

    אוצר כתבי-יד העבריים מימי הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש, חלק ראשון, ירושלים-פאריס, 1972.

 • ספר 3 - הגות הפילוסופית בימי הביניים, הוצאת כתר, ירושלים, 1975. 

  הערה חשובה : הקורא ימצא את הביבליוגרפיה העדכנית של ספר זה בעמודים 413-465 של התרגום לאנגלית של הספר (ראה רשימה ביבליוגרפית ספר 9) במהדורה השניה.  

   

 • ספר 4

  Écriture et civilisations, avec la collaboration de M. Dukan, (C.N.R.S) Paris, 1976, 117 pages, 62 illustrations.    

 • ספר 5

  Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de date jusqu'à 1540.Tome II. Bibliothèques de France et d'Israël. Manuscrits de petit format jusqu'à 1470, M. Beit-Arié, C. Sirat et la collaboration de A. Attali, M. Bat-Yehouda, M. Dukan, M. Glatzer, L. Shalem ; relevé des notes latines et description des reliures par A. Genevois et D. Gid ; notes hébraïques par M. Beit-Arié. (C.N.R.S. et Académie des Sciences et des Lettres d'Israël) Jérusalem-Paris, 1979, vol. 1, notices, 351 pages ; vol. 2, 158 planches.  http://www.cnrseditions.fr/

  אוצר כתבי-יד העבריים מימי הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש, חלק שני, ירושלים-פאריס, 1979. 

 • ספר 6

  La lettre hébraïque et sa signification, [avec L. Avrin : Micrography as Art] (C.N.R.S.- Musée d'Israël) Paris, 1981, 80 pages, 118 planches. 

 • ספר 7

  L'examen des écritures : l'oeil et la machine, (C.N.R.S.) Paris, 1981, 92 pages, 31 illustrations.      

 • ספר 8

  La philosophie juive au Moyen Age, selon les textes manuscrits et imprimés, (C.N.R.S.) Paris, 1983, 529 pages. - Réédition du livre avec de nouvelles introductions et des compléments de bibliographie, (C. N. R. S.) Paris, 1988, tome I : La philosophie juive en terre d'Islam; tome II : La philosophie juive en pays de Chrétienté.

  מהדורה חדשה

  Réédition du livre avec de nouvelles introductions et des compléments de bibliographie, (C. N. R. S.) Paris, 1988, tome I : La philosophie juive médiévale en terre d'Islam.    

  Réédition du livre avec de nouvelles introductions et des compléments de bibliographie, (C. N. R. S.) Paris, 1988, tome II : La philosophie juive médiévale en pays de Chrétienté.    

 • ספר 9

  A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, (Cambridge U. P. et Maison des Sciences de l'Homme) Cambridge, 1985, 478 pages - Paperback edition with Extra Bibliography, (Cambridge U. P. et Maison des Sciences de l'Homme) Cambridge, 485 pages. http://www.cambridge.org   

 • ספר 10

  La filosofia ebraica medievale, secondo i testi editi e inediti, edizione italiana a cura di Bruno Chiesa, (Paideia) Brescia, 1990. www.paideiaeditrice.it   

 • ספר 11

  A zsidó filozófia a középkorban, (Logos Kiadó) Budapest, 1999. www.ababook.hu/logos_kiado   

 • ספר 12

  История средневековой еврейской философи, Moscou, 2003. www.gesharim.org   

 • ספר 13

  Les papyrus en caractères hébraïques trouvés en Egypte, avec la contribution de M. Beit-Arié, M. Dukan, F. Klein-Franke et H. Harrauer. Calligraphie et illustration par A. Yardeni, (C.N.R.S.) Paris, 1985, 126 pages, 120 planches. http://www.cnrseditions.fr/   

  La liste des papyrus est à complèter avec l'article 106.

 • ספר 14

  Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de date jusqu'en 1540, tome III. Bibliothèques de France et d'Israël. Manuscrits de petit format de 1471 à 1540 et supplément au tome I, manuscrits de grand format avec M. Beit-Arié et M. Glatzer et la collaboration de A. Attali, M. Dukan, E. Engel, L. Shalem, M. Zerdoun Bar-Yehouda ; relevé des notes latines et description des reliures par A. Genevois et D. Gid ; notes hébraïques par M. Beit-Arié). (C. N. R. S. et Académie des Sciences et des Lettres d'Israël) Jérusalem-Paris, 1986. Vol. 1 notices : 388 pages ; vol. 2 : 188 planches ; vol. 3 : 35 planches. http://www.cnrseditions.fr/

  אוצר כתבי-יד העבריים מימי הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש, חלק שלישי, ירושלים-פאריס, 1986. 

 • ספר 15

  La ketouba de Cologne. Un contrat de mariage juif à Antinoopolis; avec P. Cauderlier, M. Dukan, M. A. Friedman. Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Papyrologica Coloniensa, vol. XII (Westdeutscher Verlag) Opladen, 1986, 72 pages, 20 planches. www.westdeutscher-verlag.de   

 • ספר 16- מן הכתב אל הספר : הצצה אל עולם כתבי־היד העבריים של ימי־הביניים, קסת, ירושלים, 1992.

 • ספר 17

  Du scribe au livre. Les manuscrits hébreux au Moyen Âge, (C.N.R.S.) Paris, 1994, 286 pages, 172 illustrations.  http://www.cnrseditions.fr/   

 • ספר 18

  La conception du livre chez les Piétistes ashkenazes avec M. Dukan, C. Heymann, C. L. Wilke et M. Zerdoun, (Droz) Genève, 1996, 168 pages et 23 planches. http://www.droz.org/fr/livre/?GCOI=26001100403440   

 • ספר 19

  Dans la série Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes, vol. I jusqu’à 1020, M. Beit-Arié, C. Sirat et M. Glatzer et la collaboration de T. Leiter, S. Iakerson, M. Dukan, E. Engel, M. Zerdoun Bat-Yehouda, (Brepols) Turnhout, 1997, 1 volume folio de 136 pages et 52 planches. www.brepols.net

  אוצר המצחפים העבריים : כתבי-יד בכתב עברי מימי הביניים בציוני תאריך, חלק א', עד לשנת 1020, (במסגרת הסדרה ,Monumenta Palaeographica Medii Aevi

  Brepols ,(Series Hebraica (בלגיה),1997.  

 • ספר 20

  Dans la série Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes, vol. II a. 1021-1079, M. Glatzer, C. Sirat et M. Beit-Arié et la collaboration de T. Leiter, S. Iakerson, M. Dukan, M. Zerdoun Bat-Yehouda, A. Gordin, (Brepols) Turnhout, 1999, 1 volume folio de 127 pages, 62 planches. www.brepols.net  

  אוצר המצחפים העבריים : כתבי-יד בכתב עברי מימי הביניים בציוני תאריך, חלק ב', משנת 1021 עד שנת 1079, (במסגרת הסדרה, Monumenta Palaeographica Medii Aevi,  

  Brepols), Series Hebraica (בלגיה), 1999. 

 • ספר 21

  Dans la série Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes, vol. III a. 1085-1140, avec M. Glatzer et M. Beit-Arié et la collaboration de T. Leiter, P. Bobichon, M. Dukan, S. Iakerson, M. Zerdoun Bat-Yehouda, (Brepols) Turnhout, 2002, 1 volume folio de 120 pages, 83 planches. www.brepols.net

   

  אוצר המצחפים העבריים : כתבי-יד בכתב עברי מימי הביניים בציוני תאריך, חלק ג', השנים 1140-1085, (במסגרת הסדרה Monumenta Palaeographica Medii Aevi,
  Brepols), Series Hebraica (בלגיה), 2002. 

 • ספר 22

  Hebrew Manuscripts of the Middle Ages, edited and translated by Nicholas de Lange, (Cambridge U. P.) Cambridge, 2002, 349 pages, 179 illustrations. Paperback edition (Cambridge U. P.) Cambridge, 2008. http://www.cambridge.org/  

 • ספר 23

  C. Sirat et M. Geoffroy : L'original arabe du Grand Commentaire d'Averroès au De anima d'Aristote. Prémices de l'édition avec une préface de A. de Libera. (Vrin) Paris, 2005, 124 pages, 8 planches. http://vrin.fr   

 • ספר 24

  Dans la série Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes, vol. IV a. 1144-1200, M. Beit-Arié, C. Sirat et M. Glatzer et la collaboration de T. Leiter, P. Bobichon, M. Dukan, N. Pasternak, M. Zerdoun Bat-Yehouda, (Brepols) Turnhout, 2006, 1 volume folio de 147 pages, 99 planches. www.brepols.net

  אוצר המצחפים העבריים : כתבי-יד בכתב עברי מימי הביניים בציוני תאריך, חלק ד' 1, השנים 1200-1044, (במסגרת הסדרה Monumenta Palaeographica Medii Aevi,  

  Brepols), Series Hebraica (בלגיה), 2006. 

 • ספר 25

  Writing as Handwork. A History of Handwriting in Mediterranean and Western Culture, Bibliologia 24, (Brepols) Turnhout, 2006, 575 pages, 423 illustrations. www.brepols.net.   

 • ספר 26

  כתבי ר' משה אבן תבון : ספר פיאה ; מאמר התנינים ; פירוש האזהרות, לר' שלמה אבן גבירול, בשיתוף עם חיים קרייסל ואברהם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 2010. 

 • ספר 27

  Avec Silvia di Donato et la contribution des auditeurs des conférences à l'EPHE, Les autographes du Dalalat al-Ha'yrin, le Guide des Egarés de Maïmonide, (Vrin) Paris, 2011, 294 pages, 22 planches. http://vrin.fr   

 • ספר 28 - כתבי־היד העבריים של ימי־הביניים: מבוא לתלמיד, בעריכת א. שטמבור, 2013. 

   

      
English / Français