ביבליוגרפיה תימטית

מאמרים
 • מאמר 6

  « Les visions divines de Hanokh b. Salomon al-Qostantini », dans Revue des Études Juives, CXXI, 1962, p. 247-354.   

 • מאמר 7

  « Les différentes versions de Liwyat Hen de Levi b. Abraham », dans Revue des Études Juives, CXXII, 1963, p. 163-177.   

 • מאמר 25 - « פרקי משה למשה נרבוני » , תרביץ, כרך 39, חוברת שלישית, תש״ל, עמ' 287-306.  

 • מאמר 29

  « Moïse de Narbonne et l'astrologie », dans Actes du Vème Congrès international des Études Juives, volume III, Jérusalem, 1972, p. 61-72.   

 • מאמר 38

  « Deux philosophes juifs répondent à Abner de Burgos à propos du libre arbitre humain et de l'omniscience divine », dans Mélanges André Neher, (Adrien Maisonneuve) Paris, 1975, p. 87-94.   

 • מאמר 40 - « מראות אלוהים לחנוך בן שלמה אלקונסטנטיני », אשל באר שבע, א', תשל"ו, עמ' 199-120.  

 • מאמר 42

  « Le livre Rouah Hen », dans Actes du VIème Congrès international des Études Juives, volume III, Jérusalem, 1977, p. 117-123.   

 • מאמר 44 - « לימוד מעשה בראשית במשנתו של הרמב"ם ובמשנת תלמידיו », הגות ומקרא, משרד החינוך והתרבות - המחלקה לתרבות תורנית ירושלים, תשל"ז, ע' 5-11.    

 • מאמר 45

  « Juda b. Salomon ha-Cohen, philosophe, astronome et peut-être kabbaliste de la première moitié du XIIIème siècle », dans Italia, I, 2, 1978, p. 39-61.   

 • מאמר 47

  « La pensée philosophique de Moïse Ibn Tibbon », dans Revue des Études Juives, CXXXVIII, 1979, p. 505-515.   

 • מאמר 49

  « La kabbale d'après Juda b. Salomon ha-Cohen », dans Hommage à Georges Vajda, éd. G. Nahon et Ch. Touati, (Peeters) Louvain, 1980, p. 57-67.   

 • מאמר 52

  « La pensée philosophique d'Ephraïm al-Naqawa », dans Da'at, V, 1980, p. 5-21.   

 • מאמר 53- « מכתב על חידוש העולם מאת שמריה בן אלי אאקריטי », אשל באר שבע ב', תש"ם, עמ' 227-199.   

 • מאמר 58

  « Édition des textes philosophiques médiévaux, questions de méthodologie », dans Da'at, 10, 1983, p. 1-13.   

 • מאמר 64

  « Les philosophes juifs d'Espagne au Moyen Âge et leurs rapports avec la philosophie arabe et chrétienne », dans L'Espagne et la pensée juive, Colloque C.N.R.S. Bibliothèque espagnole, 26 novembre 1984, dans Revue des Études Juives, XCLIV, 1985, p. 36-56.   

 • מאמר 66

  « Gersonide », Chapitre XI de Philosophes médiévaux des XIIIe et XIVe siècles, dir. R. Imbach et M.-H. Méléard, (10/18, série Bibliothéque médiévale) Paris, 1985, p. 307-334.   

 • מאמר 68

  « Les idées politiques de Nissim de Marseille », dans Revue des Études Juives, CXLV, 1986, p. 257-261.   

 • מאמר 71

  « Maïmonide, leader politique », dans Colloque U.N.E.S.C.O. : Maïmonide, (Eres) Paris, 1986, p. 101-113.   

 • מאמר 74

  « Philosophie juive », dans Bulletin de la société internationale de philosophie médiévale, 29, 1987, p. 65-70.   

 • מאמר 81

  « La composition et l'édition des textes philosophiques juifs au Moyen Âge : quelques exemples », dans Bulletin de philosophie médiévale, 30, 1988, p. 224-232.   

 • אמר 84

  « Les traducteurs juifs à la cour des Rois de Sicile et de Naples », dans Traduction et traducteurs au Moyen Âge, éd. G. Contamine. Actes du Colloque international du C.N.R.S. / I.R.H.T., 26-28 mai 1986, (C.N.R.S.), Paris, 1989, p. 169-191.   

 • מאמר 93 - « רעיונות פוליטיים של ניסים בן משה ממרסיי », מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ט',ספר היובל לשלמה פינס, חלק ב', ירושלים, תש"ן, ע' 53-76.

 • מאמר 94

  « La philosophie et la science selon les philosophes juifs du Moyen Âge », dans Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy, Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.), vol. I, éd. M. Asztalos, J.E. Murdoch, I. Niiniluoto, Acta Philosophica Fennica, vol. 48, Helsinki, 1990, p. 250-261.   

 • מאמר 101

  « Une liste de manuscrits préliminaire à une nouvelle édition du Dalalat al-Hayryn », dans Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, tome LVIII, 1991, p. 9-29. Repris dans Maimonidean Studies, éd. A. Hyman, vol. 4, (Yeshiva U. P.) New York, 2000, p. 109-133.   

 • מאמר 104

  « La tradition manuscrite des Guerres du Seigneur », dans Gersonide en son temps, éd. G. Dahan (Peeters) Louvain, 1991, p. 301-328.   

 • מאמר 109

  « Les éditions critiques : un mythe », dans Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médiévaux, éd. J. Hamesse, (F. I. D. E. M.) Louvain-la-Neuve, 1992, p. 159-170.   

 • מאמר 122

  « La filosofia ebraica alla corte di Frederico II », dans Frederico II e le scienze, (Sellerio) Palermo, 1995, p. 185-197.   

 • מאמר 123

  « Deux mots de philosophie juive au destin divergent », dans Vocabulary of Teaching and Research between Middle Ages and Renaissance, éd. O. Weijers, (Brepols) Turnhout, 1995, p. 236-251.   

 • מאמר 126

  « Les idées politiques des philosophes juifs du Moyen Âge », dans Les philosophies morales et politiques du Moyen Âge, actes du IXe Congrès international de Philosophie médiévale, Ottawa, du 17 au 22 août 1992, éd. C. Bazan, E. Andujar, L.G. Sbrocchi, (Legas) New York / Ottawa / Toronto, 1996, p. 289-318.   

 • מאמר 130

  « L'enseignement des disciplines dans le monde hébreu », dans L'enseignement des disciplines à la Faculté des arts (Paris-Oxford, XIIIe-XIVe siècles), éd. O. Weijers et L. Holtz, (Brepols) Turnhout, 1997, p. 495-509.   

 • מאמר 137

  Chapter « Jewish Philosophy », in The Routledge History of Mediaeval Philosophy in the Middle Ages, traduction et édition J. Marenbon, (Routledge) London / New York, 1998, pp. 65-95.   

 • מאמר  138

  « Should we stop teaching Maimonides ? », in Paradigms in Jewish Philosophy, éd. R. Jospe, (Associated University Presses) Cranberry / London / Canada, 1997, p. 136-144.   

 • מאמר 142

  « À la cour de Frédéric II Hohenstaufen : une controverse philosophique entre Juda ha-Cohen et un sage chrétien », dans Italia, vol. XIII-XV, In memory of Giuseppe Sermoneta, éd. R. Bonfil, M. Silvera, F. Parente, L. Cuomo et A Rathans, 2001, p. 210-223.   

 • מאמר 144

  « Biblical Commentaries and Christian Influence, the Case of Gersonides », dans Hebrew Scholarship and the Medieval World, éd. N. de Lange, (Cambridge U. P.), Cambridge, 2001, p. 210-223. . http://www.cambridge.org/   

 • מאמר 145

  « Charles Touati et l’histoire de la philosophie médiévale », dans Torah et sciences : perspectives historiques et théoriques, Études offertes à Charles Touati, éd. G. Freudenthal, J-P. Rothschild, G. Dahan, (Peeters) Paris-Louvain-Sterling (Virginia), 2001, p. 19-25.   

 • מאמר 148

  « Avant-propos », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 7-8.  

 • מאמר 149

  « Prologue », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 9-18.

 • מאמר 150

  « Le cursus des études et le cadre institutionnel et intellectuel chez les Juifs », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 18-27.

 • מאמר 151

  avec Olga Weijers, « Les genres littéraires des textes hébreux ou traduits de l'arabe et ceux des textes latins », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 32-39.

 • מאמר 152

  « Un recueil de questions », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 149-157.

 • מאמר 153

  « La structure d'une question », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 170-180.

 • מאמר 154

  « La méthode d'exégèse et une brève analyse de l'exégèse de deux péricopes de la Torah », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 215- 259.

 • מאמר 155

  « Méthode de travail et liberté de penser », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 287-291.

 • מאמר 156

  avec Sara Klein-Braslavy, « Gersonide, homme de son temps », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques, éd. C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers  avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 317-324.

 • מאמר 157

  « Traduction de l'introduction au commentaire sur la Torah », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 340-353.   

 • מאמר 158

  « Traduction de l'introduction au commentaire sur l'Ecclésiaste », dans Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, (Vrin) Paris, 2003, http://vrin.fr, p. 354-356.   

 • מאמר 160

  « Les déraisons des Aggadot du Talmud et leur explication rationnelle : Le Sefer Péa et la Rhétorique d’Aristote », dans Bulletin de Philosophie médiévale, vol. 47, 2005, p.69-86.   

 • מאמר 161

  with Marc Geoffroy : « The Modena Manuscript and the Teaching of Philosophy in Fourteenth and Fifteenth Century Spain », in Study and Knowledge in Jewish Thought, éd. H. Kreisel, (Ben-Gurion U. P. of the Negev) Beer-Sheva, 2006, p.185-202.   

 • מאמר 166

  « Les citations du Grand Commentaire d’Averroès au De Anima d’Aristote dans Les Croyances des Philosophes de Shem-Tov Ibn Falaquera », dans Averroès et les averroïsmes juif et latin, Actes du Colloque international (Paris 16-18 juin 2005), éd. J.-B. Brenet (Brepols) Turnhout, 2007, p. 249-255.   

 • מאמר 169

  avec Olga Weijers, « Droit et logique : Gersonide et les juristes chrétiens », dans Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 75, 2008, p.7- 41. http://www.cairn.info/   

 • מאמר 170

  avec Marc Geoffroy, « La version arabo-hébraïque médiévale du Grand Commentaire d’Averroès sur le De anima d’Aristote et Shem Tov b. Joseph b. Shem Tov », Florilegium mediaevale, Études offertes à Jacqueline Hamesse à l’occasion de son éméritat, éd. J. Meirinhos et Olga Weijers, (F.I.D.E.M.) Louvain-la-neuve, 2009,

  p. 541- 561.   

 • מאמר 173

  « Elie del Medigo, averroiste envers et contre tous », dans : Portraits de maîtres offerts à Olga Weijers, éd. C. Angotti, M. Brînzei, M. Teeuwen, F. I. D. E. M., Porto 2012, p. 127-140.   

 •  מאמר 176- « הרלב"ג, הסכולסטיקה ופירוש המקרא », (עם תקציר באנגלית), פורסם כאן לראשונה. 

 •  מאמר 181

  « Studia of Philosophy as Scribal Centers in Fifteenth-Century Iberia », dans The Late Medieval Hebrew Book in the Western Mediterranean, Hebrew Manuscripts and Incunabula in Context, éd. Javier del Barco, Brill, Leiden - Boston, 2015, p. 46-69.  

   
      

   

 •  מאמר 185

  « Entering the Field of Philosophy: Provence, Mid-Fourteenth Century », in Jewish Education from Antiquity to Middle Ages, Studies in Honour of Philip S. Alexander, ed. George J. Broohe and Renate Smithuis, Brill, Leiden - Boston, 2017, p. 398-411.    

   
      

   

הוצאות לאור
 • הוצאה לאור 3

  Les méthodes de travail de Gersonide et le maniement du savoir chez les scolastiques édité par C. Sirat, S. Klein-Braslavy et O. Weijers avec la collaboration de P. Bobichon, Études de philosophie médiévale LXXXVI, (Vrin) Paris, 2003. http://vrin.fr   

ספרים
 • ספר 1

  Les théories des visions surnaturelles dans la pensée juive au Moyen Âge. Études sur le judaïsme médiéval, tome I (Brill) Leiden, 1969, 207 pages.  

 • ספר 3 - הגות הפילוסופית בימי הביניים, הוצאת כתר, ירושלים, 1975. 

  הערה חשובה : הקורא ימצא את הביבליוגרפיה העדכנית של ספר זה בעמודים 413-465 של התרגום לאנגלית של הספר (ראה רשימה ביבליוגרפית ספר 9) במהדורה השניה.  

   

 • ספר 8

  La philosophie juive au Moyen Age, selon les textes manuscrits et imprimés, (C.N.R.S.) Paris, 1983, 529 pages. - Réédition du livre avec de nouvelles introductions et des compléments de bibliographie, (C. N. R. S.) Paris, 1988, tome I : La philosophie juive en terre d'Islam; tome II : La philosophie juive en pays de Chrétienté.

  מהדורה חדשה

  Réédition du livre avec de nouvelles introductions et des compléments de bibliographie, (C. N. R. S.) Paris, 1988, tome I : La philosophie juive médiévale en terre d'Islam.    

  Réédition du livre avec de nouvelles introductions et des compléments de bibliographie, (C. N. R. S.) Paris, 1988, tome II : La philosophie juive médiévale en pays de Chrétienté.    

 • ספר 9

  A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, (Cambridge U. P. et Maison des Sciences de l'Homme) Cambridge, 1985, 478 pages - Paperback edition with Extra Bibliography, (Cambridge U. P. et Maison des Sciences de l'Homme) Cambridge, 485 pages. http://www.cambridge.org   

 • ספר 10

  La filosofia ebraica medievale, secondo i testi editi e inediti, edizione italiana a cura di Bruno Chiesa, (Paideia) Brescia, 1990. www.paideiaeditrice.it   

 • ספר 11

  A zsidó filozófia a középkorban, (Logos Kiadó) Budapest, 1999. www.ababook.hu/logos_kiado   

 • ספר 12

  История средневековой еврейской философи, Moscou, 2003. www.gesharim.org   

 • ספר 23

  C. Sirat et M. Geoffroy : L'original arabe du Grand Commentaire d'Averroès au De anima d'Aristote. Prémices de l'édition avec une préface de A. de Libera. (Vrin) Paris, 2005, 124 pages, 8 planches. http://vrin.fr   

 • ספר 26

  כתבי ר' משה אבן תבון : ספר פיאה ; מאמר התנינים ; פירוש האזהרות, לר' שלמה אבן גבירול, בשיתוף עם חיים קרייסל ואברהם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 2010. 

 • ספר 27

  Avec Silvia di Donato et la contribution des auditeurs des conférences à l'EPHE, Les autographes du Dalalat al-Ha'yrin, le Guide des Egarés de Maïmonide, (Vrin) Paris, 2011, 294 pages, 22 planches. http://vrin.fr   

      
English / Français