עבודות בהכנה

 

מאמרים בדפוס

 

- « La series hebraica et l'histoire de l'écriture hébraïque », in Monumenta palaeographica medii Aevi , Académie des inscriptions et Belles-Lettres.

 

- « Maimonides by His Own Hand », in Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge.

      
English / Français